Full 1
Full 1

Regulamin

 

 1. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 2. Wypożyczający oświadcza, własnoręcznym podpisem, iż umie pływać oraz ponosi pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo swojej grupy.
 3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
 4. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez klienta Listy potwierdzającej zapoznanie się z regulaminem, okazaniu do wglądu dokumentu tożsamości z numerem pesel oraz uiszczeniu opłaty za wypożyczony sprzęt. Z momentem złożenia podpisu, za wypożyczony sprzęt wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wypożyczającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spływu.
 6. Obiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczalnie.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą płynąc tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność, zarówno za ich zachowanie, jak i ewentualne szkody.
 8. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie , a w szczególności za szkody jakich mogliby oni dokonać, na rzecz osób trzecich.
 9. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 10. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakimi mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 11. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozpatrywane polubownie. W przypadku braku porozumienia sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 12. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych podczas spływu.
 13. Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celu organizacji spływu.
 14. Wypożyczający  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich  danych osobowych do celów marketingowych Spływów Kajakowych Turawa.
 15. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych na Liście, w zakresie obejmującym imię i nazwisko numer telefonu oraz PESEL lub numer dowodu osobistego jest firma  Massive Karolina Klusik z siedzibą i adresem w Lędzinach (46-053) ul. Jaśminowa 10. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu  wypożyczenia sprzętu na warunkach określonych w regulaminie, a następnie po oddaniu wypożyczonego sprzętu zgodnie z regulaminem zostaną usunięte. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych oraz wyrażenie w/w zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wypożyczenia sprzętu.

tekst